Monthly Archive: May 2016

0

Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА  СТОКИ Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени...

0

Одлука за изборни плакати

Одлука за изборни плакати Одлука бр.08-873/1 од 03.05.2016 година Согласно член 78 став 5 од Изборниот законик („Службен весник на...