ЈПКД „Облешево“

Завршна сметка за ЈПКД „Облешево“

Завршна сметка ЈПКД „Облешево“ за 2022

Завршна сметка ЈПКД „Облешево“ за 2020

Завршна сметка ЈПКД „Облешево“ за 2019

Годишна програма за работење на ЈПКД „Облешево“

Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2021 година
Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2020 година
Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2019 година
Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2018 година
 Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2017 година
Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2016 година
Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2015 година
Годишна програма на ЈПКД „Облешево“ за 2014 година

Договор за услуги во општина Чешиново-Облешево

Договор за услуги
Одлука на совет

Извештаи за работењето на ЈПКД „Облешево“

Извештај за работењето на ЈПКД за 2020 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2019 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2018 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2017 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2016 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2015 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2014 година
Извештај за работењето на ЈПКД за 2013 година