2022

Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Чешиново-Облешево за период од 1 година

Aнгажирање на агенција за привремени вработувања

Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година

Набавка на електична енергија, сукцесивно за период од една година

Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на општина Чешиново-Облешево