2023

Програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Чешиново-Облешево за 2023 година

Програма за изработка на Урбанистички планови, Урбанистичко-Планска документација и урбанистичко проектна документација за 2023 година на подрачјето на општина Чешиново-Облешево

Програма за поставување на временски објекти на подрачјето на општина Чешиново-Облешево за 2023 година

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Чешиново-Облешево за 2023 година

Програма за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко – Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2023 година на подрачјето на општина Чешиново – Облешево

Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко – Планска документација и урбанистичко проектна документација за 2023 година, на подрачјето на општина Чешиново-Облешево

Одлука за прифаќање на Инцијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за А4.3, викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП бр. 3078/1 КО Бања, општина Чешиново-Облешево

Програма за измена и дополнување на Програма за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко – Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2023 година на подрачјето на општина Чешиново-Облешево

Програма за измена и дополнување на Програма за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко – Планска документација, и урбанистичко проектна документација за 2023 година на подрачјето на општина Чешиново-Облешево