2023

Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година
Набавка на електична енергија, сукцесиНабавка на електична енергија, сукцесивно за период од една година,
Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година
Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште, с. Уларци, Општина Чешиново-Облешево
Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година
Набавка на градежни материјали, сукцесивно за период од една година
Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година
Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Чешиново-Облешево преку која ќе се реализира исплатата на договорите на дело, авторските договори и други договори со кои е определен надоместок за извршената работа согласно Законот за авторското право и сродните права и други услуги од авторска агенција
Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година
Изработка на документација за објекти од комунална инфраструктура и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година,
Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година
Телекомуникациски услуги – фиксна и мобилна телефонија