Завршна сметка

ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

2019

Завршна сметка 2019- Фискална табела 

Завршна сметка 2019- Биланс на приход

Завршна сметка 2019- Биланс на расход

Завршна сметка 2019 – Посебен дел

Годишен Извештај на Општина Чешиново – Oблешево за 2019 година

Одлука до Совет за Усвојување на Завршна Сметка за 2019

 2018

Завршна сметка 2018- Биланс на приходи

Завршна сметка 2018 – Биланс на расходи

Достава на Завршна Сметка за 2018 до Министерство за Финансии

Завршна сметка 2018 – Фискална табела

Одлука до Совет за Усвојување на Завршна Сметка за 2018

Посебен дел по Завршна сметка за 2018

Завршна Сметка за 2018 со Одлука на Советот

2017

Завршна сметка 2017- Биланс на приходи

Завршна сметка 2017- Биланс на расходи

Достава на Завршна Сметка за 2017 до Министерство за Финансии

Завршна сметка 2017 – Фискална табела

Одлука до Совет за Усвојување на Завршна Сметка за 2017

Посебен дел по Завршна сметка за 2017

Завршна Сметка за 2017 со Одлука на Советот

2016

Завршна сметка 2016 – Биланс на приходи

Завршна сметка 2016 – Биланс на расходи

Завршна сметка 2016 – Фискална табела

Завршна сметка 2016 – Посебен дел

Извештај на Општина Чешиново – Oблешево за 2016 година

2015

Завршна сметка 2015 – Биланс на капитални расходи на ниво на потставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на приходи на ниво на ставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на расходи на ставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставка

Завршна сметка 2015 – Фискална табела

Завршна сметка 2015 – Посебен дел на завршна сметка на ниво на ставки

2014

Завршна сметка за 2014 – Биланс на приходи и расходи

Завршна сметка за 2014 – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2014 – Структура на приходи по дејности

2013

Завршна сметка за 2013 – Биланс на приходи и расходи

Завршна сметка за 2013 – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2013 – Структура на приходи по дејности