2022

Огласи за јавни набавки 2022

Набавка на електична енергија, сукцесивно за период од една година

Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година

Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година,

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година

Набавка на градежни материјали, сукцесивно за период од една година

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на општина Чешиново-Облешево

Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Чешиново-Облешево преку која ќе се реализира исплатата на договорите на дело, авторските договори и други договори со кои е определен надоместок за извршената работа согласно Законот за авторското право и сродните права и други услуги од авторска агенција

Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година

Набавка на тонери и користење на услуга за одржување на компјутерите сопственост на општината

Рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки на локалните патишта на територија на општина Чешиново-Облешево

Набавка на тонери за компјутерите сопственост на општината, Дел 1- Тонери за печатач Laser printer Brother и за печатач Multifunction printer Xerox и Дел 2 – Тонери за печатачи за HP (повторен)

Рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки на локалните патишта на територија на општина Чешиново-Облешево (повторен)

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година(повторен)

Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи, сукцесивно за период од една година