2022

Огласи за јавни набавки 2022

Набавка на електична енергија, сукцесивно за период од една година

Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година

Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година,

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година

Набавка на градежни материјали, сукцесивно за период од една година

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на општина Чешиново-Облешево

Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Чешиново-Облешево преку која ќе се реализира исплатата на договорите на дело, авторските договори и други договори со кои е определен надоместок за извршената работа согласно Законот за авторското право и сродните права и други услуги од авторска агенција

Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година

Набавка на тонери и користење на услуга за одржување на компјутерите сопственост на општината

Рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки на локалните патишта на територија на општина Чешиново-Облешево

Набавка на тонери за компјутерите сопственост на општината, Дел 1- Тонери за печатач Laser printer Brother и за печатач Multifunction printer Xerox и Дел 2 – Тонери за печатачи за HP (повторен)

Рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки на локалните патишта на територија на општина Чешиново-Облешево (повторен)

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година(повторен)

Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи, сукцесивно за период од една година

Изградба на пречистителна станица на фекална канализација во с. Чифлик,II Фаза

Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи, сукцесивно за период од една година, повторен

Aнгажирање на агенција за привремени вработувања

Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Чешиново-Облешево за период од 1 година