2021-2025


Далибор   Ангелов
 
АдресаУл.“Охридска“ Бр. 1  С. Чешиново, Р.Македонија
Тел.(фикс/моб)
Факс
e-mail
моб: +389 76 205 251
gradonacalnik@ceinovo-oblesevo.gov.mk
Датум и место на раѓање05.12.1976 година, Koчани
ДржавјанствоР.Македонија
Брачна состојбаНеоженет
ОбразованиеДИПЛОМИРАН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНЖЕНЕР – АГРОНОМ
-Диплома за завршено високо образование издадена 2006год
од Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје,
Р. Македонија.
-spp.Fitopalolog
Работен историјатОКТОМВРИ 2014 г.
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ФИТОСАНИТАРЕН ИНСПЕКТОР

Врши надзор над спроведувањето и извршувањето на законите и другите прописи од страна на: државните органи, јавните претпријатија, трговските друштва, установите, физичките и правните лица кои вршат дејност од областа на земјоделството;
-Врши надзор во прометот на: растенијата, производите, средствата и предметите и други работи определени со закон од областа на земјоделството;


АПРИЛ 2013-2017 г.
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
ЧЛЕН НА СОВЕТ,ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

-Учествува во донесувањето на буџет и годишна сметка на општината;
-Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
-Именува членови во управните одбори на јавните служби,кои ги основа
-Усвојување на програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби,кои ги основала општината;
-Одлучува за начинот на вршење на финансиската контрола на буџетот на општината,во согласност со закон;


АПРИЛ 2017-2021 г.
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
ЧЛЕН НА СОВЕТ,ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

-Учествува во донесувањето на буџет и годишна сметка на општината;
-Именува членови во управните одбори на јавните служби,кои ги основа
-Усвојување на програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби,кои ги основала општината;
-Одлучува за начинот на вршење на финансиската контрола на буџетот на општината,во согласност со закон;
Посебни курсеви, семинари, конференции и други достигнувања
Април 2015 г.
Traning in Practical inspections of soil for the presence of harmful organisms improvement of the official control capacity related to plant health inspection.
Project funded by the European Union
Јули 2015 г.
Traning in Practical inspections of crops of ornamentals and vegetables cultivated outdoor and indoor for presence of relevant harmful organisms.
Project funded by the European Union
Октомври 2015 г.
Training Course on improvement of the official control capacity related to plant health inspections.Practical inspections.
Project funded by the European Union

Јуни 2013 г.
ЛОКАЛНИ ФИНАНСИИ
Успешно управување,одговорност и известување
Унивирзитет “Гоце Делчев”-Штип
Јануари 2009 г.
German Technical Cooperation
Eurogap

Обуки организирани од страна Федерација на Фармери во Р. Македонија во соработка со SFARM Шведска организација за поддршка на земјоделските здруженија во РМ

Ноември 2007 – Март 2008
Обука за основни услуги во Регионален Центар на ФФРМ –Федерација на Фармери во Р. Македонија(бизнис школо)

Мај – Јуни 2007
Метод и водење на студиски кружок

Јуни 2007
Обука за евроинтеграциски процеси

Ноември 2006 – Март 2007
Учество во школо за млади лидери

Април 2007
Обука за органско производство
Познавање на странски јазици и работење со информатичка технологијаАНГЛИСКИ

CERTIPORT
Microsoft office specialist