2022

Набавка на градежни материјали, сукцесивно за период од една година

Aнгажирање на агенција за привремени вработувања

Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година

Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Чешиново-Облешево преку која ќе се реализира исплатата на договорите на дело, авторските договори и други договори со кои е определен надоместок за извршената работа согласно Законот за авторското право и сродните права и други услуги од авторска агенција