2022

Известувања за реализирани договори 2022

Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Чешиново-Облешево за период од 1 година

Набавка на градежни материјали, сукцесивно за период од една година

Aнгажирање на агенција за привремени вработувања

Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година

Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Чешиново-Облешево преку која ќе се реализира исплатата на договорите на дело, авторските договори и други договори со кои е определен надоместок за извршената работа согласно Законот за авторското право и сродните права и други услуги од авторска агенција

Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на општина Чешиново-Облешево

Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година

Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година

Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година

Набавка на канцелариски материјал за потребите на општината, сукцесивно за период од една година

Набавка на тонери и користење на услуга за одржување на компјутерите сопственост на општината

Набавка на тонери и користење на услуга за одржување на компјутерите сопственост на општината

Набавка на тонери и користење на услуга за одржување на компјутерите сопственост на општината

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на делови и оддржување на моторни возила сопственост на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година

Набавка на средства за хигиена за период од една година, за потребите на општина Чешиново-Облешево

Набавка на средства за хигиена за период од една година, за потребите на општина Чешиново-Облешево

Набавка на средства за хигиена за период од една година, за потребите на општина Чешиново-Облешево

Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи, сукцесивно за период од една година

Рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки на локалните патишта на територија на општина Чешиново-Облешево (повторен)