Склучени договори 2023

Изградба на пречистителна станица на фекална канализација во с. Чифлик,II Фаза
Вршење на геодетски услуги од областа на геодетските работи, сукцесивно за период од една година, повторен
Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Чешиново-Облешево за период од 1 година
Aнгажирање на агенција за привремени вработувања
Осигурителни услуги- 1. Осигурување на компјутери, компјутерска опрема, дефибрилатор и сл. од пожар, поплава, кршење и кражба и други опасности по приложена табела, за период од 1 година и 2.Колективно осигурување на вработените лица (администрација) од последици на несреќен случај – незгода , за период од 1 година
Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година
Набавка на електична енергија, сукцесивно за период од една година,
Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година
Работа со градежна машина за потребите на општина Чешиново-Облешево, за период од една година
Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година
Набавка на градежни материјали, сукцесивно за период од една година
Набавка на рекламен простор за објавување во дневен печат на јавни огласи,конкурси,соопштенија и други објави за потребите на општина Чешиново-Облешево, сукцесивно за период од една година
Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Чешиново-Облешево преку која ќе се реализира исплатата на договорите на дело, авторските договори и други договори со кои е определен надоместок за извршената работа согласно Законот за авторското право и сродните права и други услуги од авторска агенција