Category: Вести

0

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА со намена на градба Е2 – комуналнасупраструктура-градба за производство на енергија од биомаса, односно со намена Г3.7-електрани на биогориво

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА со намена на градба Е2 – комунална супраструктура градба за производство...

0

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО КОЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПРОЦЕСОТ НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Врз основа на член 46 став (1) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ Бр.32/2020 и „Службен...

0

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 – ВИЌЕНД КУЌИ И ДРУГИ...

0

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -Фотонапонски панели за производство...