ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДБА НА РАБОТИ, со предмет: „Воспоставување на етно-еко парк во општина Чешиново-Облешево“ Референтен број 05-399/3

http://www.eastregion.mk/

http://www.bregalnica-ncp.mk/javni-povici/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *