УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА со намена на градба Е2 – комуналнасупраструктура-градба за производство на енергија од биомаса, односно со намена Г3.7-електрани на биогориво

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА со намена на градба Е2 – комунална супраструктура градба за производство на енергија од биомаса, односно со намена Г3.7 – електрани на биогориво (согласно класификацијата на намени од член 77), на дел од КП бр. 342 КО Чешиново, дел од блок 24 од УПС Чешиново, општина Чешиново-Облешево,  донесен со Одлука бр. 081110/1 од 23.05.2019год., од Советот на општина Чешиново-Облешево

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *