УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -Фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1mW на дел од КП 1620, дел од КП 1621, КП 1626, КП 1627, КП 1628, КП 1629 и КП 1630 и за изведба на подземен нисконапонски кабел (10/20kV) до најблиска приклучна трафостаница – КО Кучичино, Општина Чешиново – Облешево

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *