Седницата на советот за развој на источен плански регион

Денес 31.03.2017 год. (петок) со почеток од 13:30 часот во општина Чешиново –Облешево започна Триесет и првата Седница на Советот за развој на Источен -плански регион.
Советот на градоначалници денес ќе работи по следниот Дневен ред : 
1. Усвојување на Записникот од (XXX) Седница на Советот за развој на Источен плански регион, одржана на ден 24.02.2017 година во општина Берово;

2. Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2016 година;

3. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршните сметки на Центарот за развој на Источен плански регион за 2016 година;

4. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 за 2016 година;

5. Предлог – Одлуки за преотстапување на: 
– Адаптиран објект Бања „Кежовица” Штип – ФАЗА Г,
– Изграден објект Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис”;

6. Примопредавање на Регионална Стратегија за иновации на Источен плански регион;

7. Разно

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *