Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП (Водоснабдување на с.Облешево)

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP-NCB-061-16

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Водоснабдување на с.Облешево, Општина Чешиново-Облешево.

3. Општина Чешиново-Облешево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои Водоснабдување на с.Облешево, Општина Чешиново-Облешево.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Општина  Чешиново-Облешево

Град: Облешево

Поштенски број: 2301

Држава: Република Македонија

Телефон: 033 351 770, 078 319 899

Факс: /

Електронска адреса: vera.arsova@cesinovo-oblesevo.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 772014046063012

Приходно конто: 725939

Програма 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Чешиново-Облешево.

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 04.08.2016 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 04.08.2016

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 600,000.00 МКД.

9. Адреса: Општина Чешиново-Облешево

Град: Облешево

Поштенски број:2301

Архива

Држава: Република Македонија

cesinovo_oblesevo

oblesevo2

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *