Подготвителни активности за изградба на пречистителна станица

Во тек се подготвителните активности за изградба на пречистителна станица за отпадни води во близина на с.Кучичино. Механизацијата активно работи на терен и во моментот се изведуваат земјените работи, порамнувања и прилагодувања на теренот. Изведувач на проектот е ЕКО-ИНА од Хрватска. Активностите ги врши подизведувачот Алфа-Инженеринг од Радовиш. Изградбата на пречистителнаната станица е финансирана од Швајцарската амбасада преку Проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. Вредноста на проектот изнесува 23.244.544 денари. Со оваа пречистителна станица ќе се овозможи третирање на отпадните води, со што ќе се намали загадувањето на водите на реката Брегалница.

viber image pr viber imagepr1 viber imagepr2 viber imagepr3 viber imagepr4 viber imagepr5 viber imagepr6

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *