Основни Училишта

ООУ„Климент Охридски “ Облешево , Чешиново-Облешево

ул.„Маршал Тито„ б.б.
(033) 351-170

078/357-080 Директор Драгица Николова

службено лице:
Анита Колева

e-mail:

ОУ „Страшо Пинџур„-с.Соколарци, Чешиново-Облешево

с.Соколарци
(033) 355-139

078/280-602 Директор Ленче Јакимова

службено лице:
Наталија Стојановска
e-mail: