ОПАЛИТ Друштво за неметали с.Чешиново

Барање

Друштво за неметали ОПАЛИТ дооел – с. Чешиново – Нацрт барање

Прилог I-1 – Тековна состојба

Прилог I-3 – Договор за концесија 2014

Прилог I-3 – Договор за експлоатација 2014

Прилог II.1.1 -Технолошка шема на построение

Прилог II.1 2 ISO 9001 2000

Прилог II.1.3 ISO 14001 2004

Прилог II.1.4 -Ориентациско комуникациска карта Спанчево

Прилог II.1.4 – Геолошка карта – Модел

Прилог II.1.4 – Почеток на I фаза

Прилог II.1.4 – Почеток на II фаза

Прилог II.1.4 – Почеток на III фаза

Прилог II.1.4 – Завршни косини

Прилог II.1.4 – Профили

Прилог II.1.4 – Профили на јаловиште

Прилог II.1.4 – Рекултивација на теренот

Прилог II.1.4 – Технолошка шема

Прилог II.1.4 – Главен рударски проект – Спанчево – Опалит Чешиново

Прилог II.1.4 – Главен рударски проект

Прилог II.1 5 – Ориентациско комуникациска карта – Спанчево

Прилог II.1 5 – Геолошка карта – Модел

Прилог II.1 5 – Завршни косини од екслоатација на копот

Прилог II.1 5 – Инфраструктура на копот

Прилог II.1.5 – Септичка јама

Прилог II.1 5 – Водособирник

Прилог II.1 5 – Анекс проект за заштита и користење на водите

Прилог II.1 5 – Инвеститор и проектатнт

Прилог II.1.5 – Води

Прилог II.1.5 – Ревизија води

Прилог II.1 6 – Ориентациско комуникациска карта – Спанчево

Прилог II.1.6 – Завршни косини од експлоатација од копот

Прилог II.1.6 – Профили јаловиште – Модел

Прилог II.1.6 – План за управување со отпад

Прилог II.1.6 – План за отпад од минерални суровини

Прилог II.1.6 – План отпад

Прилог II.1.6 – Инвеститор

Прилог II.2.6.2.1 – Договор со ЈПКД Облешево

Прилог II.2.6.2.2 – Договор со ЈКП Никола Карев

Прилог III.1 – Организациона шема на фирмата

Прилог V.1 – Договор Минол Штип

Прилог X.1.1 – Референтни точки извори на бучава

Прилог X.1.2 – Референтни точки за амбиент

Нацрт ОБНОВА НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ОБНОВА НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА – Завршена

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВА НА Б-ИСКЗ