ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ВЛИЈАНИЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УПС СЕЛО ЧИФЛИК

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОТЦЕНА ЗА ВЛИЈАНИЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УПС СЕЛО ЧИФЛИК

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулари за неспроведување на стратегиска оцена/Известување за прифаќање на одлуката за неспроведување

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *