ОБЈАВА

Почитувани,Би сакале да ве информираме дека во теке отворениот повик за номинации заНаградата за младинско учество, која седоделува во рамки на Проектот на УСАИДза граѓанско учество. Наградата замладинско учество се доделува науспешни млади (на возраст 18-29),неформални групи на млади (од најмалку 3членови) и младински организации коиимаат предизвикано позитивниопштествени промени преку акции коиадресираат проблеми од јавен интересво Северна Македонија. Наградата сеоднесува на акции кои биле преземенипериодот јануари 2019 – јуни 2020.Целосниот повик за номинации може да гонајдете во прилог на веб страната , на следниот линк http://www.nms.org.mk/mk/call-for-nominations-cfn-cep-ycea-04-youth-civic-engagement-award/Повикот за номинации е отворен до 20јули, 16:00.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *