НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧЕШИНОВО

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧЕШИНОВО,
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО
за плански период (2017-2027)
Февруари

Нацрт СОЖС_УПС Чешиново, Општина Чешиново – Облешево-fin

Формулари за стратегиска оцена УПС Чешиново

Соопштение за стратегиска оцена за УПС Чешиново

Одлука за стратегиска оцена

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *