Информација за „Проектот за повразување на локални патишта“ – „Подпроект за реконструкција на улица Христијан Тодоровски Карпош с.Чешиново“.

Во рамките на „Проектот за повразување на локални патишта“ во Република Северна Македонија кој се реализира од Министерството за Транспорт и врски со Финансиска подршка од Светска банка, општина Чешиново-Облешево аплицираше со „Проект за реконструкција на улица Христијан Тодоровски Карпош с.Чешиново“.

Средства кои и се доделени на општината со Одлука од Влада на РСМ за алоцирање на средства од Договорот за заем за успешна имплементација на Проект за повразување на локални патишта број 44-1193/1 од 4 фебруари 2020година(Службен весник на РСМ број 33/20), изнесуваат: 623.596,93 евра.

Со цел за успешна имплементација на Проектот за повразување на локални патишта – „Подпроект Реконструкција на улица Христијан Тодоровски Карпош во с.Чешиново“ лице кое ќе ја врши функцијата на проектен кординатор и ќе биде задолжен за координација на сите активности е:

Ива Стефанова моб.тел 076 /449 – 511
mail:ivastefanova@yahoo.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *