Информации од јавен карактер

Листата на информации од јавен карактер е достапна до јавноста преку:
• огласната табла во просториите на локалната самоуправа и
• преку веб страната http://www.cesinovo-oblesevo.gov.mk

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

* Прописите кои ги донесува Советот на општината
* Актите на Градоначалникот
* Начинот и условите за остварување на правата и обврските на граѓаните во областа од надлежност на локалната самоуправа:
– Урбанизам
– Заштита на животната средина и животните
– ЛЕР
– Комунални дејности
– Култура, спорт и рекреација
– Социјална заштита
– Образование
– Противпожарна заштита
– Инспекциски работи (инспекторат)
www.komspi.mk – Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
* Плановите, проектите и програмите кои се во подготовка, а се од значење за развојот на општината
* Услугите кои се добиваат од јавните служби и општинската администрација и начинот на нивно добивање
* Општинскиот Буџет
* Јавни набавки на основни средства на работа
* Именување на директори и претставници во Управните одбори на јавните претпријатија, установи и училишта
* Висина на Административни такси и трошоци во постапка
* Други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината

Одговорно лице за посредување со информации од јавен карактер:
Драгица Горгиевска, тел: 033 351 770,

e-mail:  info@cesinovo-oblesevo.gov.mk

dragica.gorgievska@cesinovo-oblesevo.gov.mk