Изградена е улица „Здравко Нацев“ во с.Уларци

Како дел од проектот за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината опфатено е и село Уларци.
Во с.Уларци изградена е улица „Здравко Нацев“ со должина од 220метри и крак од улицата со должина од 205метри. Вкупната вредност на проектот изнесува 574,449.4 денари. Фирма изведувач на градежните работи е ГТД„Изградба“ ДОО Струмица .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *