Изградба на улица „Ристо Соколов“ Кучичино

Во село Кучичино започнавме со изградба на улица „Ристо Соколов“ која е со должина од 315 метри. Фирмата изведувач на градежните работи ГТД„Изградба “ДОО по завршувањето на подготвителните активности за проширување, порамнување и тампонирање на коловозот, ќе започне со поставување на асфалтната маса односно ќе биде поставен асфалтен слој со дебелина од 7см. Градежните активности се очекува да бидат завршени кон крајот на наредната недела.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *