Изградба на улица „Гичо Стојчев“ во с.Кучичино

Како дел од програмата за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината денес започнавме со изградба на улица во село Кучичино.
Со изградба опфатена е улица „Гичо Стојчев“ која е со должина од 194м2 која ќе биде изградена со коловоз со ширина од 3метри и поставен асфалтен слој од 7см.
Фирма изведувач на градежните работи е ОСД „Кирил“ ДООЕЛ Скопје .
Средствата за изградба на улицата се обезбедени преку Агенцијата за Како дел од програмата за подобрување на патната инфраструктурата со изградба на мали улици во повеќе населените места од општината денес започнавме со изградба на улица во село Кучичино.
Со изградба опфатена е улица „Гичо Стојчев“ која е со должина од 194м2 која ќе биде изградена со коловоз со ширина од 3метри и поставен асфалтен слој од 7см.
Фирма изведувач на градежните работи е ОСД „Кирил“ ДООЕЛ Скопје .
Средствата за изградба на улицата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во вредност од 1.552.555 денари.финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во вредност од 1.552.555 денари.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *