ИЗГРАДБА НА ДВЕ УЛИЦИ ВО С.ЖИГАНЦИ

Во населено место Жиганци започнавме со изградба на две улици , и тоа улица „Павлина Велјанова“ со должина од 107метри и ул„Ване Златев“ 112метри кои се со коловоз со широчина од 3,5м и банкини. По завршување на подготвителните активности улиците ќе бидат асфалтирани со асфалтен слој со дебелина од 7см.
Фирма изведувач на градежните работи е ГТД„Изградба “ДОО Струмица.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *