Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општината Чешиново-Облешево

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *