ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото- напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1MW на КП 1620, КП 1621, КП 1626, КП 1627, КП 1628, КП 1629 и КП 1630 и за изведба на подземен нисконапонски кабел (10/20 кV) до најблиска приклучна трафостаница КО Кучичино, Општина Чешиново – Облешево

ОДЛУКА

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *