Градинки

ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново , Чешиново-Облешево

ул.„Христијан  Тодоровски Карпош„ бр.1 с. Чешиново
(033) 355-000
Чешиново
(033) 351-010
Клон Облешево
072 315 875
  Директор – Моника Накова

e-mail:

 gradinkacesinovooblesevo@gmail.com