БЕСПЛАТЕН ПАП-ТЕСТ И ЕХО ПРЕГЛЕД ЗА ЖЕНИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

Министерството за здравство во соработка со Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, Македонската Асоцијација на Гинеколози и Опстетичари-МАГО и Црвен Крст, а поддржани од УНФПА во текот 2022 год. спроведува активности за бесплатен ПАП тест и абдоминален ехо преглед за жени. Ова се активности во процесот на превенција и рана дијагноза на рак на грлото на матката кај жени. Прегледот ќе биде спроведен од страна на медицинкси тим на гиниколози од Скопје. За таа цел на централна локација во општината ќе финкционира мобилна гинеколошка амбуланта каде што ќе се спроведуваат прегледите. Активностите се планирани да се спроведуваат во месец февруари.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *