Асфалтирање на улици во с.Соколарци и с.Жиганци

Во општина Чешиново-Облешево започнаа градежните активности за изградба на улици во село Соколарци и Жиганци .
Во населено место Соколарци со изградба ќе бидат опфатени улица „Лазар Манов“ со должина од 119метри и улица „Маршал Тито“ со должина од 430метри, каде е предвидена изградба на коловоз со широчина од 3,5м и банкини од 2×0,5м , асфалтирани со слој со дебелина од 7см.
Освен проширување на коловозот на улиците ќе биде извршено и одводнување од надојдените води односно предвидено е да се изградат прифатни атмосферски сливници од плиток тип кои ќе овозможат прифаќање на водата и одводнување до постојните атмосферски канали.
Во населено место Жиганци со изградба ќе бидат опфатени улица „Павлина Велјанова“ со должина од 107метри и ул„Ване Златев“ 112метри и истите ќе бидат со коловоз со широчина од 3,5м и банкини.
Фирма изведувач на градежните работи е ГТД„Изградба “ДОО Струмица.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *