Четириесета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево

Денес 08.02.2016 година(понеделник)со почеток во11,00 часот во просториите на општинската зграда во с.Облешево започна Четириесета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево.Советот ќе работи по следниот Д н е в е н р е д :
1.Полугодишен извештај за работа на ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за учебната 2015/2016 година
2.Полугодишен извештај за работа на ОУ „Климент Охридски“ Облешево за учебната 2015/2016 година
3.Периодичен извештај за работа на ЈПКД „Облешево“ за период јули-декември 2015 година
4.Иформација за извршени работи за одржување на јавното осветлување на територија на општина Чешиново-Облешево за месец декември 2015 година
5.Иформација за остварени бруто приходи од работа на пазарот во Облешево за месец декември 2015 година
6.Одлука за измена на Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на средствата од Блок дотацијата за основно образование за основните училишта во општина Чешиново-Облешево за 2016 година
7.Извештај од пописот на основните средства и ситниот инвентар на општина Чешиново-Облешево за 2015 година
8.Предлози, прашања и барања

40 sednica

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *