Седница на советот на Општина Чешиново-Облешево

Денес 18.01.2016година со почеток од во11,30 часот во просториите на општинската зграда во с.Облешево започна Триесет и девета редовна седница на Советот на општина Чешиново-Облешево, Советот ќе работи по следниот Д н е в е н р е д ,
1.Информација за спроведување на проектот на СВР Штип-ПС Кочани „Информативен центар за превенција“
2.Програма за работа на ЈПКД „Облешево“ во 2016 година
3.Одлука за покачување на услугата за мерење на сточна вага за крупен добиток
4.Одлука за наплата на водење евиденцијуа на движење на животните преку сточен пазар во системот на АХВ
5.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина Чешиново-Облешево
6.Годишен план за јавни набавки во 2016 година на ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново
7.Одлука за поддршка и спроведување на проектот „Зголемување на туристичкиот потенцијал на прекуграничниот регион преку одржливо користење на културното наследство“
8.Извештај за извршување на Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 2015 година, за период 01.01.-31.12.2015 година
9.Извештај за реализација на Одлуки донесени од Советот на општина Чешиново-Облешево за период 1.10.-31.12.2015 година
10.Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2016 година
11.Програма за изградба и одржување на локалните патишта и улици во општина Чешиново-Облешево за 2016 година
12.Одлука за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година
13.Предлози, прашања и барања

8500_504455053091768_1319211289375581717_n 12401021_504454763091797_4933962047501070606_n 12439505_504454756425131_110755082384039143_n 12524289_504455046425102_6852548707933571130_n 12552634_504455043091769_5103093326900761653_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *