Основно образование

Наставата во општина Чешиново-Облешево се изведува во две основни  и  осум подрачни училишта и тоа во склоп на ОУ „Климент Охридски “ Облешево работат четири подрачни училишта во населените места Бања, Теранци, Чифлик и Кучичино, а во склоп на ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци работат исто така четири подрачни училишта во населените места Чешиново, Спанчево, Жиганци и Уларци. Во моментов наставата ја следат вкупно 584 ученика. Во училиштата се вработени вкупно 71 наставник во одделенска и предметна настава.

IMG_2690

ООУ „Страшо Пинџур“ во Чешиново

IMG_2532skoloob

ООУ „Климент Охридски“ во Облешево