Општински акти

Општински акти:

  • Статут на општината
  • Службен гласник
  • Деловник
  • Стратегија за рурален развој
  • Јавни набавки
  • Огласи
  • Објави