Локална самоуправа

Организациона поставеност:

-Градоначалник на општина Чешиново-Облешево Горанчо Крстев

-Претседател на Советот на општина Чешиново-Облешево: Васе Анакиев

-Совет на општина Чешиново-Облешево , 11 членови на Советот

-Комисиии на Советот