Локална самоуправа

ЗАКОН ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Организациона поставеност:

-Градоначалник на општина Чешиново-Облешево Далибор Ангелов

-Претседател на Советот на општина Чешиново-Облешево: Орце Митров

-Совет на општина Чешиново-Облешево , 11 членови на Советот

-Комисиии на Советот