Комисии на советот

ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ НА СОВЕТОТ

  1. Комисија за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина,
  2. Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
  3. Комисија за општествени дејности
  4. Комисија за статут и прописи
  5. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања.