Известување за истекување на рокот за поднесување на барања за легализација на дивоизградени објекти

Заради подобрување на процесот на реализацијата и заради прифаќање на барањата на граѓаните,  беа направени   измени на Законот, со кој на граѓаните им беше овозможено дополнителен период да поднесат барања за легализација на дивоизградените објекти.

Согласно измените на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, објавен во Службен весник на РМ бр.217 од 11 декември  2015год., рокот за поднесување на барања за легализација на дивоизградени објекти важи  до 31 март 2016 година.

Граѓаните што веќе имаат поднесено барања  може да достават геодетски елаборати до 31 декември 2016 година. За ново доставените барања рокот за да достават геодетски елаборати завршува заклучно со 31 декември 2017год.

Општина Чешиново-Облешево ги  информира  граѓаните да ги спазат роковите и навремено да поднесат барања за легализација на своите дивоизградени објекти.

                                                              Општина Чешиново-Облешево

Градоначалник

Костадин Личков

legalizacija-bespravne-gradnje

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *