Е-кат шалтер

Е-кат шалтер е електронски систем кој служи за спроведување на постапки за катастарски услуги како:

  1. Имотен лист
  2. Внесување на објект во имотен лист
  3. Предбележување
  4. Прибележување
  5. Историјат за парцела
  6. Спроведување на решенија од легализација