Дефинирање на приоритетни услуги од социјалната сфера – Портал „moja-opstina.mk”

Со цел за подобро информирање на граѓаните на Општина Чешиново-Облешево за програмата Општинско-корисна работа, создаден е порталот www.moja-opstina.mk. На овој портал сите граѓани ќе можат да ги изберат приоритетните услуги од социјалната сфера, кои сметаат дека се најпотребни. На овој начин се врши прибирање на мислења според кои на крајот ќе се видат најважните приоритети. Апликацијата нуди можност за повеќе јазици и е само-објаснувачка т.е движењето низ неа е лесно. Со самото пополнување на прашалникот и ние како Општина ќе имаме увид за тоа кои се најприоритетни услуги од социјалната сфера.

soc.prioriteti

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *