ГИС Чешиново-Облешево

За прегледување, уредување и пребарување на општински, регионални и државни просторни информации, наменет за општинските администрации и граѓаните се користи електронскиот ГИС портал iOpstina