Завршна сметка

ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

 

2017

Завршна сметка 2017- Биланс на приходи

Завршна сметка 2016 – Биланс на расходи

Достава на Завршна Сметка за 2017 до Министерство за Финансии

Завршна сметка 2017 – Фискална табела

Одлука до Совет за Усвојување на Завршна Сметка за 2017

Посебен дел по Завршна сметка за 2017

Завршна Сметка за 2017 со Одлука на Советот

 

2016

 

Завршна сметка 2016 – Биланс на приходи

Завршна сметка 2016 – Биланс на расходи

Завршна сметка 2016 – Фискална табела

Завршна сметка 2016 – Посебен дел

Извештај на Општина Чешиново – Oблешево за 2016 година

2015

 

Завршна сметка 2015 – Биланс на капитални расходи на ниво на потставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на приходи на ниво на ставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на расходи на ставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставка

Завршна сметка 2015 – Фискална табела

Завршна сметка 2015 – Посебен дел на завршна сметка на ниво на ставки

2014

 

Завршна сметка за 2014 – Биланс на приходи и расходи

Завршна сметка за 2014 – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2014 – Структура на приходи по дејности

2013

 

Завршна сметка за 2013 – Биланс на приходи и расходи

Завршна сметка за 2013 – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2013 – Структура на приходи по дејности