Завршна сметка

ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

 

2016

 

Завршна сметка 2016 – Биланс на приходи

Завршна сметка 2016 – Биланс на расходи

Завршна сметка 2016 – Фискална табела

Завршна сметка 2016 – Посебен дел

Извештај на Општина Чешиново – Oблешево за 2016 година

2015

 

Завршна сметка 2015 – Биланс на капитални расходи на ниво на потставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на приходи на ниво на ставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на расходи на ставка

Завршна сметка 2015 – Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставка

Завршна сметка 2015 – Фискална табела

Завршна сметка 2015 – Посебен дел на завршна сметка на ниво на ставки

2014

 

Завршна сметка за 2014 – Биланс на приходи и расходи

Завршна сметка за 2014 – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2014 – Структура на приходи по дејности

2013

 

Завршна сметка за 2013 – Биланс на приходи и расходи

Завршна сметка за 2013 – Биланс на состојба

Завршна сметка за 2013 – Структура на приходи по дејности