Јавни набавки

ГОДИШЕН ПЛАН За јавни набавки во 2018 год. на општина Чешиново-Облешево

Врз основа на член 26 од Законот за јавниte набавки (“Сл.весник на Р.М.“бр.136/2007-пречистен текст, 130/2008 , 97/2010, 53/2011,185/2011, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 , 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 , 27/2016...

Годишен план за јавни набавки за 2017 година

Годишниот план за јавни набавки на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Набавка на градежни материјали сукцесивно, за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА градежни  материјали  сукцесивно, за период од една година Облешево,април 2016 год. Инструкции за понудувачите -Договорен орган Договорен орган е...

Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА  СТОКИ Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година Облешево, април,...

Дополнување на план за јавни набавки за 2016 година

Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Годишен план за јавни набавки за 2016 година

Годишниот план за јавни набавки на Општина Чешиново-Облешево за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк.