Category: Јавни набавки

0

ГОДИШЕН ПЛАН За јавни набавки во 2018 год. на општина Чешиново-Облешево

Врз основа на член 26 од Законот за јавниte набавки (“Сл.весник на Р.М.“бр.136/2007-пречистен текст, 130/2008 , 97/2010, 53/2011,185/2011, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 , 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 , 27/2016 и 165/17), Градоначалникот на општина Чешиново-Облешево донесе годишен план за јавни набавки...

0

Набавка на градежни материјали сукцесивно, за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА градежни  материјали  сукцесивно, за период од една година Облешево,април 2016 год. Инструкции за понудувачите -Договорен орган Договорен орган е Општина Чешиново-Облешево, со адреса ул.„Маршал Тито„ бб Облешево, телефон за контакт:078,351-770;033,351-770;електронска...

0

Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА  СТОКИ Набавка на освежителни безалкохолни и алкохолни пијалоци и прехрамбени продукти, сукцесивно за период од една година Облешево, април, 2016 год.     Инструкции за понудувачите -Договорен орган Договорен орган...