Буџет на општината

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

2016 – Ребаланс

-Биланс на капитални расходи – ребаланс

-Биланс на приходи на ставка – ребаланс

-Биланс на расходи на ставка – ребаланс

-Биланс на тековно-оперативни расходи – ребаланс

-Буџетски расходи по функции на ЕЛС – ребаланс

-Функционални расходи по потпрограми – ребаланс

-Посебен дел – ребеланс

2016

Биланс на приходи на буџет за 2016 година

Биланс на расходи за буџет за 2016 година

Биланс на капитални расходи за 2016 година

Биланс на тековно оперативни расходи за 2016 година

Буџетски расходи по функции за 2016 година

Фискална табела на буџет за 2016 година

Посебен дел на буџет за 2016 година

Функционални расходи по потпрограми за 2016 година

2015

Биланс на капитални расходи за 2015 година

Биланс на приходи за 2015 година

Биланс на расходи за 2015

Биланс на тековно оперативни расходи за 2015 година

Буџет за 2015 година – Посебен дел

Буџетски расходи по функции за 2015 година

Фискална табела за 2015 година

Функционални расходи по потпрограми за 2015 година

2014

Биланс на приходи за 2014 година

Биланс на расходи за 2014 година

Биланс на капитални расходи за 2014 година

Буџет за 2014 – Посебен дел

Буџетски расходи по функции за 2014 година

Фискална табела за 2014 година

Функционални расходи по потпрограми за 2014 година

Баланс на тековно оперативни расходи за 2014 година

2013

Биланс на приходи за 2013 година

Биланс на расходи 2013 година

Биланс на капитални расходи за 2013 година

Буџет за 2013 – Посебен дел

Буџетски расходи по функции за 2013 година

Фискална табела за 2013 година

Функционални расходи по потпрограми

Биланс на тековно оперативни расходи за 2013 година