Буџет на општината

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

2020

Фискална табела
Биланс на приходи на ставка
Биланс на расходи на ставка
Биланс на капитални расходи
Биланс на тековно оперативни расходи
Буџетски расходи по функции на ЕЛС
Функционални расходи по програми
Посебен дел
Биланс на приходи на ставка за втора година
Биланс на расходи на ставка за втора година
Биланс на приходи на ставка за трета година
Биланс на расходи на ставка за трета година
Член 3

2019

Фискална табела
Биланс на приходи на ставка
Биланс на расходи на ставка
Биланс на капитални расходи
Биланс на тековно оперативни расходи
Буџетски расходи по функции на ЕЛС
Функционални расходи по програми
Посебен дел
Преглед развојни потпрограми
Биланс на приходи на ставка за втора година
Биланс на расходи на ставка за втора година
Биланс на приходи на ставка за трета година
Биланс на расходи на ставка за трета година
Член 3

2018

Биланс на капитални расходи на ставка
Биланс на приходи на ставка
Биланс на расходи на ставка
Биланс на расходи по функционални
Биланс на тековно оперативни расходи на ставка
Фискална табела
Функционални расходи по програми
Посебен дел на ставки

2017 – Ребаланс

Биланс на капитални расходи на ставка – ребаланс
Биланс на приходи на ставка – ребаланс
Биланс на расходи на ставка – ребаланс
Биланс на тековно оперативни расходи на ставка – ребаланс
Биланс на функционални расходи на ставка – ребаланс
Фискална табела – ребаланс
Посебен дел на ставки – ребаланс

2016 – Ребаланс

Биланс на капитални расходи – ребаланс
Биланс на приходи на ставка – ребаланс
Биланс на расходи на ставка – ребаланс
Биланс на тековно-оперативни расходи – ребаланс
Буџетски расходи по функции на ЕЛС – ребаланс
Функционални расходи по потпрограми – ребаланс
Посебен дел – ребеланс

2016

Биланс на приходи на буџет за 2016 година
Биланс на расходи за буџет за 2016 година
Биланс на капитални расходи за 2016 година
Биланс на тековно оперативни расходи за 2016 година
Буџетски расходи по функции за 2016 година
Фискална табела на буџет за 2016 година
Посебен дел на буџет за 2016 година
Функционални расходи по потпрограми за 2016 година

2015

Биланс на капитални расходи за 2015 година
Биланс на приходи за 2015 година
Биланс на расходи за 2015
Биланс на тековно оперативни расходи за 2015 година
Буџет за 2015 година – Посебен дел
Буџетски расходи по функции за 2015 година
Фискална табела за 2015 година
Функционални расходи по потпрограми за 2015 година

2014

Биланс на приходи за 2014 година
Биланс на расходи за 2014 година
Биланс на капитални расходи за 2014 година
Буџет за 2014 – Посебен дел
Буџетски расходи по функции за 2014 година
Фискална табела за 2014 година
Функционални расходи по потпрограми за 2014 година
Баланс на тековно оперативни расходи за 2014 година

2013

Биланс на приходи за 2013 година
Биланс на расходи 2013 година
Биланс на капитални расходи за 2013 година
Буџет за 2013 – Посебен дел
Буџетски расходи по функции за 2013 година
Фискална табела за 2013 година
Функционални расходи по потпрограми
Биланс на тековно оперативни расходи за 2013 година