Author: Александар

„ЈПКД“ ОБЛЕШЕВО Договори за водовод и смет 0

„ЈПКД“ ОБЛЕШЕВО Договори за водовод и смет

Договор за снабдување со вода Договор за собирање и депонирање на комунален отпад