Јавен повик за прибирање на идеи за донесување на Буџетот за 2017 година

Posted By on November 10, 2016

Врз основа на одредбите во Законот за буџети, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и Буџетскиот календар на Општината, а заради транспарентност во работењето на општината, Градоначалникот на општина Чешиново – Облешево распишува

Ј А В Е Н П О В И К

со кој ги повикува граѓаните, месните заедници, здруженијата на граѓани, клубовите и буџетските корисници, со сопствени идеи, сугестии и проекти, да се вклучат во процесот на донесување на Буџетот на општината за 2017 година.
На тој начин ќе им помогнете на Градоначалникот и општинската администрација во Буџетот на општина Чешиново – Облешево за 2017 година да извршат правилна алокација на средства за задоволување на Вашите потреби.
Вашите проекти, барања и останати прилози во електронска форма можете да ги доставите преку Веб страната на општината, а во печатена форма преку архивата на општината најдоцна до 25.11.2016 година.

Градоначалник
Костадин Личков

naslovna-veb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *