Совет

Тина Петрова-Претседател на Советот ВМРО-ДПМНЕ

Далибор Ангелов-член на Советот ВМРО-ДПМНЕ

Емил Јосев – член на Советот ВМРО-ДПМНЕ

Јоже Јефтимов – член на Советот ДОМ

Тони Ангелов – член на Советот Либерална партија

Тоде Стоилов– член на Советот СДСМ

Горанчо Трајанов – член на Советот ВМРО-ДПМНЕ

Николина Величкова– член на Советот СДСМ

Тоше Стојов – член на Советот независен

Славе Василев – член на Советот ВМРО-ДПМНЕ

Илчо Андонов – член на Советот СДСМ