Администрација

–          Општинската администрација во општина Чешиново-Облешево се организира во одделенија .

–          Одделенија се образуваат заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на општината како и за извршување на: нормативно-правни работи, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-надзорни, информативно-документациони, стручно-оперативни, материјално-финансиски, инвестициони, информатичко технолошки, стручно-административни како и други работи што се извршуваат во органите на Општината.

–          Општинската администрација ја сочинуваат:

  1.  Одделение за човечки ресурси, правни и општи работи
  2.  Одделение за  урбанизам,финансии, администрирање на даноци и такси и локален економски равој
  3.  Одделение за инспекциски работи

Organogram za organizaciona postavenost vo Opstina Cesinovo-Oblesevo